Wczytuję dane...
Reklamacje

Dostępne formy reklamacji w sklepie ProBoarder.pl

Wszystkie towary zakupione w proboarder.pl objęte są rękojmią. Sprzedawca (Sklep) odpowiada za niezgodność towaru z umową oraz za wady fizyczne i prawne.

Towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości nie  odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Niezgodność z umową zachodzi także wtedy, gdy towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela  (wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać:

  • doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
  • wymianę na nowy,

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymaga ją nadmiernych kosztów.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, bądź naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy oznacza, że klient zwraca  towar, Sklep natomiast zwraca klientowi zapłaconą cenę. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@proboarder.pl lub listownie na adres: ul. Modrzejowska 17, 41-250 Czeladź poprzez dołączenie wypełnionego formularza reklamacyjnego (do pobrania tutaj). Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem emaila lub telefonicznie. W razie odstąpienia od umowy pieniądze stanowiące równowartość zapłaconej ceny zostaną zwrócone klientowi w ciągu 14 dni.